Kvalitets och Miljöpolicy

Vi strävar efter ett effektivt kvalitets och miljöarbete som konkretiseras i klara mål som syftar till ständiga förbättringar.

Vårt kvalitets och miljöarbete skall genomsyra hela verksamhet och varje medarbetare ansvarar, inom ramen för tilldelade arbetsuppgifter och befogenheter, för att tjänster och produkter har rätt kvalitet och levereras i rätt tid i enlighet med kundens specifikationer och förväntningar.

Alla anställda bär ansvar för att minska de faktorer som direkt eller indirekt påverkar vår miljö.

En av grundstenarna till att lyckas med vårt kvalitets och miljöarbete är en långsiktig lönsamhet och god ekonomisk tillväxt som kan bidra till både lång- och kortsiktiga miljöinsatser som görs med hög ambitionsnivå och bidrar till vårt företags långsiktiga konkurrenskraft.

Vi väljer bara sammarbetsparterns som aktivt arbetar för att reducera sin miljöpåverkan och samtidigt levererar en förstklassig produkt som kan hjälpa oss att nå våra och våra kunders kvalitetskrav.

Erforderlig kompetens och kvalitetsmedvetande skall upprätthållas genom träning och fortbildning och alla våra anställda skall känna till vår kvalitets och miljöpolicy och aktivt arbeta för att den uppfylls.

ISO 9001 & ISO 14001